• Der er et tæt samarbejde med børnehaverne om distriktets førskolebørn. Børnehaverne udfylder et beskrivende skema om hvert enkelt barn, og forældrene godkender at  børnehave og skole må udveksle viden om barnet. Der foregår ligeledes en mundligt overlevering.
 • Der er et tæt samarbejde med PPR. Skolen har en psykolog og en tale-hørepædagog tilknyttet, som ofte kommer på skolen
 • Vi har rådgivningsforum for forældre og team om børn, der har faglige og/eller sociale udfordringer. Psykologen er procesansvarlig, skolens inklusionsvejleder deltager sammen med en KPC koordinator og ledelsesrepræsentant. Vi har ligeledes et tæt samarbejde med  skolens sundhedsplejerske, som ofte kommer på skolen.
 • Vi indkalder til netværksmøder med forældre og kommunale samarbejdspartnere, når der er en bekymring omkring er barns trivsel. De kommunale samarbejdspartnere kan f.eks. være psykolog, tale-hørekonsulent, læsekonsulent, fysioterapeut, socialrådgiver, sundhedsplejerske, UU-vejleder.
 • Skolens ressourcecenter er i en udviklingsproces, hvor vi hele tiden har for øje, hvordan vi støtter vores elever bedst muligt på skolen.
 • Ressourcecenteret laver faglige forløb og kurser for de børn, der har behov for dette.
 • Der er fokus på, hvordan vi bedst muligt sikrer, at alle børn, der forlader skolen efter 9. klasse, kommer videre på en ungdomsuddannelse.
 • Vi arbejder kontinuerligt med elevernes trivsel. Dette sker på klasseniveau og/eller trivselslæreren (AKT) involveres. I alle klasser er der fokus på relationer.
 • Der er fokus på, hvordan børnenes læring lykkes bedst. Dette sker bl.a. ved klasseledelse, undervisningsdifferentiering, evaluering samt fokus på mange måder at lære på.
 • Teams informerer jævnligt forældrene om relevante ting. Dette foregår i stor udstrækning på forældreintra.
 • Skolens Dus er en del af Stolpedalsskolen og understøtter dermed naturligt arbejdet i skoledelen. Fra 0. årgang – 3. årgang har alle klasse en klassepædagog tilknyttet.
 • Vi har forskellige vejledere, som kan støtte arbejdet med barnet og teamet –   læsevejleder, matematikvejleder, trivsels-lærere og inklusionvejleder.