Når elever visiteres til faglig inklusionsstøtte eller specialundervisning, sker det primært på baggrund af resultater fra de interne læse-, stave- og matematiktest, som tages af klassernes sædvanlige dansk- og matematiklærere én til to gange årligt. Læse-, stave- og matematiktestene er primært et formativt arbejdsredskab for lærere til undervisningsdifferentiering og holddeling. Det vil sige, at undervisningen kan målrettes den enkelte elevs niveau, og lærerne kan hele tiden være ajour med den faglige udvikling og se progressionen.